เปิดให้ตรวจ โควิด-19 ฟรี 18 โรงพยาบาล ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

จากสถานการณ์การแ พ ร่ ระ บ า ดของ เ ชื้ อไว รั ส โค โรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้เกิดความกังวลและวิตกว่า
หากเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเ ชื้ อหรือไม่   อยากให้สังเกตอาการของตนเอง ว่ามีโอกาสเข้าข่ายที่จะได้รับเ ชื้ อหรือไม่

สำหรับ ประชาชนกลุ่ม เ สี่ ย ง   ที่มีอาการป่ ว ยรู้สึกตัวร้อน หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่    37.5   องศาเซลเซียสขึ้นไป
มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็ บ คอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และมีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศก ลุ่ มเ  สี่ ยง

ประกอบอาชีพใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว    สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ ป่ ว ย บุคลากรทางการแพทย์ที่สั ม ผั ส กับ ผู้ป่ ว ย ถือว่าเป็น “ผู้ป่ ว ยเข้าเก ณฑ์”
ที่สามารถไปขอรับการตรวจเ ชื้ อที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้    ทั้งสิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคมได้ ที่โรงพยาบาลของรัฐ     ซึ่งจะไม่เ สี ยค่ าใช้ จ่ า ยในการตรวจ

ในกรณีผู้ที่เข้าเกณฑ์ สามารถรักษาได้ใน  18 โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจ COVID 19 ฟรี 

1. รพ. จุฬาลงกรณ์

2. รพ. ราชวิถี

3. รพ. รามาธิบดี

4. รพ. วิชัยยุทธ

5. รพ. บางปะกอก

9 อินเตอร์แนชั่นแนล

6. รพ. พญาไท 2

7.  รพ. พญาไท 3

8. รพ. แพทย์รังสิต

9. รพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์

10. สถาบันบำราศนราดูร

11. รพ. กรุงเทพคริสเตียน

12. รพ. พระราม 9

13. รพ. เปาโลเมโมเรียล

14. รพ. เปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4

15. รพ. เปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ

16. รพ. เปาโลเมโมเรียลรังสิต

17. รพ. เปาโลเมโมเรียลเกษตร

18 .   รพ. เปาโลเมโมเรียลพระประแดง

สำหรับ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ COVID-19 กรณีที่เป็นผู้ป่ ว ยที่ไม่เข้าเกณฑ์  จะมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

– รพ. จุฬาลงกรณ์ ราคา 3,000 – 6,000 บาท

– รพ. ราชวิถี ราคา 3,000 – 6,000 บาท

– รพ. รามาธิบดี ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

– รพ. วิชัยยุทธ ราคาประมาณ 7,500 บาท

– รพ. บางปะกอก 9 อินเตอร์แนชั่นแนล ราคา 7,900 – 10,000 บาท

– รพ. พญาไท 2 ราคาประมาณ 6,100 บาท

– รพ. พญาไท 3 ราคาประมาณ 6,100 บาท

– รพ. แพทย์รังสิต ราคาประมาณ 8,000 บาท

– รพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ราคาประมาณ 9,900 บาท

– สถาบันบำราศนราดูร ราคาประมาณ 2,500 บาท

– รพ. กรุงเทพคริสเตียน ราคา 5,000 – 10,000 บาท

– รพ. พระราม 9 ราคา 8,000 – 10,000 บาท

– รพ. เปาโลเมโมเรียล ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

– รพ. เปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4 ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

– รพ. เปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

– รพ. เปาโลเมโมเรียลรังสิต ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

– รพ. เปาโลเมโมเรียลเกษตร ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

– รพ. เปาโลเมโมเรียลพระประแดง ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

แหล่งที่มา tnnthailand

Facebook Comments