อาการโควิด-19 เบื้องต้น แบบไหนเข้าข่ายต้องไปตรวจ

อาการโควิด 19 ป่ ว  ยเบื้องต้น มีไข้ แบบไหนเข้าข่ายต้องไปตรวจโร  คหาเชื้  อเชื้  อไ วรั สโ คโ รน่ า สา ยพั นธุ์ใหม่ COVID-19

ทั้งนี้มีเงื่อนไข้ และข้อควรรู้จากปัจปัยอื่นที่ต้องเช็คลิสต์เพื่อทำความเข้าใจสุขภาพของเราให้ถูกต้อง

อาการโควิด-19 ป่ว  ย เบื้องต้น มีไข้ แบบไหนเข้าข่ายต้องไปตรวจ

ข้อควรรู้ อาการ โ  ค วิ ด 19 จะเริ่มแสดงอาการป่วยในช่วง 7 – 14 วันหลังรับเชื้อ ซึ่งผู้ป่  วยจะเริ่มมีไ ข้  ไอ  เจ็บคอ

น้ำมูกไหล ปวดเมื่อเนื้ อตัว หายใจหอบติดขับ รวมถึงบางรายมีอาการท้องเ สี ย ซึ่งหากรายใดมีภูมิคุ้มกัน ต่ำ

อ า ก า ร ภาวะแทรกซ้อนจนเข้าขั้นวิกฤตและนำไปสู่การ  เ   สี ย ชี วิ ต ได้เช่นกัน
อาการ โ  ควิด-19 ป่ ว ย  เบื้องต้น มีไ ข้ แบบไหนเข้าข่ายต้องไปตรวจ

ข้อสังเกตแบบเจาะจง
*มีไ ข้ สู ง อุ ณ ห ภูมิ  37 องศาขึ้นไป
*ไอ  มี เ ส ม ห ะ น า น เ กิน  1 อาทิตย์
*หาย ใจ ติ ด ขั ด  ไม่ ส ะ ด วก
*บา ง ร า ย มี อ า ก า ร ป อ ด อั ก เสพ ปอดบวม

ความแตกต่างระหว่างอาการ ป่ ว  ย  COVID 19 กับ ไ ข้ห วั  ด ธรรมดา คือ

ผู้ติดเ ชื้ อ ไ ว รั สโ ค โ ร น่ าสาย พั น ธุ์ใ หม่  โควิด 19  จะมีอาการดังกล่าวนานกว่า

ซึ่งหากป่วยนานเกิน 2 สัปดาห์อาจเข้าข่าย

อาการโควิด-19 ป่ ว ย เ บื้ อ ง ต้ น มี ไ ข้ แบบไหนเข้าข่ายต้องไปตรวจ

ทั้งนี้การตรวจสอบ อากา ร โ ค วิด 19 ต้องรวมปัจจัยกลุ่มเสี่ยงอย่างการเดินทาง

กลับจากต่างประเทศที่เกิดการระบาดขอ งโ ร ค  หรือใกล้ชิดผู้ติด เ   ชื้ อ  เพื่อวินิจฉัยอาการที่แน่ชัด

และไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป

เครดิตแหล่งข้อมูล : springnews

Facebook Comments